Ön jelenleg itt tartózkodik: Környezetvédelem / Hulladék kereskedő, közvetítő nyilvántartásba vétele


 Cimke felhő


Partnereink

LinkBank

szakember kereső

Linkgyűjtemény


Kérdések és válaszok

Tovább a kérdések és válaszokhoz

Hulladék kereskedő, közvetítő nyilvántartásba vétele


A hulladék kereskedőnek, közvetítőnek vagy nyilvántartásba vételi kötelezettsége van, vagy hulladékkezelési engedélyt kell szereznie a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján.

A törvény megfogalmazása szerint:


Kereskedő: bármely gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek vagy akinek megbízása alapján képviselője vagy más megbízott jár el a hulladék megvásárlásánál és az azt követő értékesítésénél, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa

Közvetítő: olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely vagy aki más nevében intézi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetítő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.


A közvetítő és a kereskedő hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át; az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan formában adja át. A hulladék összetételének, típusának, fajtájának, jellegének vagy bármilyen tulajdonságának megváltoztatását csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.

Mikor kell nyilvántartásba vételt kérni és mikor szükséges hulladékgazdálkodási engedély?

A fent már említett hulladékról szóló törvény alapján (13 §.):

  • A kereskedő és a közvetítő tevékenységét  – a következő sorban szereplő kivétellel – nyilvántartásba vétel alapján végzi.
  • Az a kereskedő, illetve közvetítő, akinek a tevékenységével érintett hulladék a birtokába kerül, tevékenységét csak hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.
Nyilvántartásba vétel

 

A nyilvántartásba vételt a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelent formanyomtatvány kitöltésével kell kérni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.


A benyújtott kérelemhez mellékelni kell az alábbiakat:

  • a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;
  • a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra vonatkozó meghatalmazást (ha a formanyomtatvány aláírója nem a kérelmező törvényes képviselője);
  • a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek vagy amelynek nevében eljárva kíván közvetítői vagy kereskedelmi tevékenységet végezni
  • korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot az alábbiakról:

a) büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e,
b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e,
c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét jogerősen megállapították-e, és a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét teljesítette-e;
d) bármilyen, általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményezte-e azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.
e) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

 

A közvetítő, a kereskedő a hulladékgazdálkodási tevékenységét, amennyiben csak nyilvántartási kötelezettsége van, a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg tevékenységét, melynek megadásáról a környezetvédelmi hatóság 8 napon belül dönt.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vett közvetítőről, kereskedőről a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerben (HIR) nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a benne foglalt adatokat naprakészen és közhitelesen tartalmazza.

Hulladékgazdálkodási engedély (közvetítőknek és kereskedőknek)

A közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a szállítási engedélyre, ezért azt csak a hulladék szállítással foglalkozó oldalunkon részletezzük. A közvetítési, kereskedelmi tevékenységre vonatkozó engedélykérelmet együttesen is meg lehet kérni a hulladékszállítási engedéllyel.

 

 

 

Budapest - Miskolc - Debrecen - Kaposvár - Eger - Győr -Nyíregyháza - Pécs - Szeged - Szekszárd - Szolnok - Tatabánya - Szombathely - Veszprém - Zalaegerszeg - Kecskemét - Kelet Magyarország